پارادوکس دوقلو های آلبرت انیشتین

طبق آزمایشی که توسط انیشتین صورت گرفت بر همگان وحتی در دوره های بعد نیز حاکم گردید که زمان تعریفی نسبی دارد وهرگز مطلق نیست.

7 سال پیش